Chung cư Vinhomes Smart City là các dự án lớn của tập đoàn Vingroup. Di chuyển tiện lợi, nội thất tiến bộ & là dòng sản phẩm số 1 được nhiều người tiêu dùng ưa thích. Vinhomes Smart City lấy cảm hứng từ trái đất của New York khét tiếng,dự án có kích thước 43 ha, bao gồm 18 tòa tháp, toàn bộ những căn hộ tương xứng để sống bao gồm những loại hình: căn hộ,công sở,penthouse, duplex, Lvàmark 81 & tòa nhà http://www.authorstream.com/vinsmartcityhanoi/ https://gitlab.sgalinski.de/vinsmarttaymo https://pbase.com/vinsmartcityhanoi/profile http://www.lg102-ciscvaio1.cs.hku.hk/vinsmarttaymo https://getpocket.com/@vinsmartrail89 http://gitlab.aic.ru:81/vinsmartcityhanoi https://git.lamsade.fr/vinsmarttaymo https://www.folkd.com/submit/vinsmartcitytaymo.vn// https://zeus.mat.puc-rio.br/vinsmarttaymo https://dev.funkwhale.audio/vinsmartcityhanoi


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-10-13 (水) 15:39:09 (46d)